న్యూస్ సెంటర్

ముందుకు? కళాఖండాలు!

2020-05-12

AIGUO ఫోర్జింగ్క్లయింట్ నుండి స్లిప్-ఆన్ ఫ్లాంగెస్ యొక్క బ్యాచ్‌ను తయారు చేయండిబ్రెజిల్. అన్ని అంచులను కప్పారుబ్లాక్పెయింట్.