న్యూస్ సెంటర్

పెరుగుతున్న ముడిసరుకు ధరలను మరియు RMB యొక్క ప్రశంసలను ఎదుర్కోండి, AIGUO నుండి ఫ్లాంగెస్ ధర ఏమి అవుతుంది?

2020-10-20

మా కస్టమర్లకు ‚â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â customers

బ్లైండ్ ఫ్లాంగెస్, ప్లేట్ అంచులు, అంచులలో స్లిప్ చేయండి, వెల్డ్ మెడ అంచులు, వదులుగా ఉండే అంచులు, థ్రెడ్ ఫ్లాంగెస్, మొదలైనవి, ఏవైనా అవసరాలు ఉంటే విచారణకు స్వాగతం.